Video nadzor // Video surveillance

pozor
attention

Spoštovani obiskovalci, obveščamo vas, da se v prostorih naše trgovine LJFW.shop izvaja videonadzor v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) ter Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR).

Dear visitors, we would like to inform you that video surveillance is being conducted within the premises of our LJFW.shop in accordance with the Personal Data Protection Act (ZVOP-2) and the General Data Protection Regulation (GDPR).

Ime // Name:
Zavod LJFW

Naslov // Address:
Cesta v Kleče 9
 
Matična številka // Registration Number:
6785000000

Davčna številka // Tax Number:
SI99797011

Kontaktni telefon // Phone:
040 463 146

E-naslov // E-mail:
info@ljfw.shop

Ime in Prime // Full name:
Den Baruca

Kontaktne informacije // Contact Information:
den.baruca@ljfw.org

Zagotavljanje varnosti ljudi in premoženja na območjih, objektih in prostorih trgovine LJFW.shop.

Ensuring the safety of people and property within the areas, objects, and spaces of the LJFW.shop.

Pooblaščene osebe v okviru trgovine LJFW.shop. 

Authorized persons within the LJFW.shop.

Posnetki se ne prenašajo v tretje države razen Italije.

Recordings are not transferred to third countries except Italy.

Obdobje hrambe posnetkov:
Do 30 dni.

Storage Period of Recordings:
Up to 30 days.

Pravice posameznika:
Posameznik, ki se prepozna na posnetku, ima pravico do:
– Dostopa do posnetka.
– Popravka, izbrisa ali omejitve obdelave posnetka.
– Ugovora obdelavi posnetka.
– Prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema.


Individual Rights:
Individuals recognized in the recordings have the right to:
– Access the recording.
– Correction, deletion, or limitation of processing of the recording.
– Objection to the processing of the recording.
– Data portability of the video surveillance system.

Pravica do vložitve pritožbe: Pritožbo lahko naslovite na pooblaščeno osebo za varstvo podatkov na e-naslov:
info@ljfw.shop

Right to Lodge a Complaint: Complaints can be addressed to the data protection officer via email:
info@ljfw.shop

Nujnost zagotovitve osebnih podatkov:
Osebna privolitev ni potrebna zaradi zakonske podlage za izvajanje videonadzora.

Necessity of Providing Personal Data:
Personal consent is not required due to the legal basis for conducting video surveillance.


Kontaktni podatki pooblaščene osebe:
Contact Information of the Data Protection Officer:

Den Baruca

E-naslov // E-mail: den.baruca@ljfw.org